Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností MultiMarta s.r.o., se sídlem Kladruby 17, 415 01 Kladruby, IČO: 05467 331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38111, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování služeb spočívajících zejména v:

a) čištění oděvů;

b) čištění kůží a kožešin;

c) úpravy oděvů;

d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).

2. Práva a povinnosti Zákazníka

2.1 Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objednáním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.

2.2 Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3 Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v souladu s těmito informacemi.

2.4 V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5 Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

2.6 Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.

2.7 Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.

2.8 Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.

2.9 Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.

2.10 Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11 V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb

3.1 Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.

3.2 Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3 V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4 Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Reklamační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5 Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.

4. Informace o zpracovávání osobních údajů

4.1 Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2 Účel zpracování:

Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka k těmto účelům:

  1. Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a

  2. případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).

Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.3 Doba zpracování:

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4 Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby.

4.5 Práva Zákazníka jako subjektu údajů:

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

  1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

  2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;

  3. právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

  4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

  5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.6 Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:

Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@multimarta.cz a dále na tel.: +420 775 522 558 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1 Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

5.2 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

5.3 Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.

6.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.